مرا کیفیت چشم تو کافیست

۲ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۳ ثبت شده است


بعضی از روزنامه ها رو میشود(برخلاف شعارهای خودشان) از روی تبلیغاتشان فهمید مخاطبانشان کیا هستند.

مثلا من ساعت رولکس میبندم. یا بابای من مثلا بلند میشود ساعت 8 تا 12 بروم آن رستورانِ  صبحانه بخورد.

از من به شما نصیحت با بچه هئیتی رفاقت نکنید که نه دنیا را دارید و نه آخرت.دنیویش که واضح است.اینقدر شما را از این هئیت به آن هئیت میبرد اینقدر از شما کار میکشد اینقدر...که به مباح ها هم به ضرورت میرسید.مکروهات و حرام ها که (پاشو بریم این بنر رو بزنیم)

آخرتش هم که هر کاری که میکنید.خالص نیست.همه اش بابت رفاقت کرده اید.مجلسی رفته اید.بالای تیر برقی رفته اید.دنبال فلان استاد رفته اید...خلاصه صاف نیست و اعمالی هم که صاف نیست آن دنیا که بروید دنبالشان ارجاعتان میدهند به همان کسی که برایش کار کرده اید.از من به شما نصیحت.